проф. д-р Марин Русев

проф. д-р Марин Русев
Ръководител катедра (2008-2016)
Политическа география, Регионална география
Икономическа и социална география
Личен сайт

 

Данни за контакт:
rusevm@abv.bg
029308419; 0888 247942; 0896645099

Позиция:
Доцeнт,  доктор  –  кабинет 266 A

Преподавани курсове:

  • Политическа география
  • Основи на геополитическия анализ
  • Поведенческа и електорална география
  • География на страните
  • Глобални проблеми
  • Устойчиво развитие
  • Международни организации
  • Локализационен анализ
  • Регионална икономика и политика

ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ:

1. Научни статии

1.1. Русев, М., Геоэкологическая классификация стран Европы. – Известия РГО, т. 125, вып. 3, 1993. (с. 21-28)
1.2. Русев, М., Анатомия на глобалното геополитическо противостоене. – Военен журнал, № 2, 1994. (с. 8-16)
1.3. Русев, М., Екология, военно дело и сигурност. – Военен журнал, № 4, 1994. (с. 46-51)
1.4. Русев, М.,Проблеми на прехода към устойчиво еколого-икономическо развитие в страните от Източна Европа. – Проблеми на географията, кн. 2, 1995. (с. 17-28)
1.5. Русев, М., Геополитическата традиция в Русия – минало и настояще – Проблеми на географията, кн. 3, 1995. (с. 27-37)
1.6. Русев, М., Екологични аспекти на електроенергетиката в Източна Европа. – Год. на СУ „Св. Кл. Охридски“, книга 2 – География, т. 86, 1995. (с. 223-240)
1.7. Русев, М., Екологични аспекти на металургията в Източна Европа. – Год. на СУ „Св. Кл. Охридски“, книга 2 – География, т. 87, 1995. (с. 367-380)
1.8. Русев, М., Геополитическото положение на Турция. – Проблеми на географията, кн. 1, 1996.  (с. 12-25)
1.9. Roussev, M., Sustainable development, demilitarization, global and regional security. – Bulgarian military review, № 3-4, 1996. (с. 59-66)
1.10. Русев, М.,Страните от Източна и Югоизточна Азия и Азиатско-Тихоокеанския геополитически център. – Проблеми на географията, кн. 4, 1996. (с. 53-63)
1.11. Русев, М., Географското положение и националната сигурност на България. – Проблеми на географията. № 3-4, 1997. (с. 92-103)
1.12. Русев, М., Политикогеографски аспекти на геоекологичната взаимна зависимост между страните в Европа. – Год. на СУ „Св. Кл. Охридски“, книга 2 – География, т. 88, 1997. (с. 329-349)
1.13. Русев, М., Атлантическата геополитическа традиция и перспектива. – В: Доклади „100 години география в Софийския университет“ – Международна научна конференция. София, 1998. (с. 439-446)
1.14. Русев, М., Съвременни предизвикателства при преподаването на география на страните. – Обучението по география, кн. 4-6, 1998. (с. 32-35)
1.15. Русев, М., Оценка на съвременното геополитическо положение на София. – Военен журнал, № 6, 1999. (с. 114-116)
1.16. Русев, М., Геоекологични аспекти на химическата промишленост в Източна Европа. – Год. на СУ „Св. Кл. Охридски“, книга 2 – География, т. 89, 1999. (с. 427-438)
1.17. Русев, М., Традиционни и съвременни геополитически предизвикателства пред българската външна политика. – В: 50 години Географски институт. Сборник от доклади. София, 2000. (с. 245-253)
1.18. Русев, М., Структурно-отраслови проблеми на прехода към устойчиво развитие на промишлеността в България. – В: 50 години Географски институт. Сборник от доклади. София, 2000. (с. 363-371)
1.19. Русев, М., Оценка на регионалната екологична ефективност на промишлеността в България. – В: Проблеми на регионалното развитие и на регионалната политика на България. Сборник от доклади. Велико Търново, 2000. (с. 286-295)
1.20. Русев, М., Индия и глобалните проблеми. – Год. на СУ „Св. Кл. Охридски“, книга 2 – География, т. 90, 2000. (с. 191-205)
1.21. Русев, М., Геоекологични аспекти в развитието на българската енергетика. – В: Сборник статии „Основни проблеми на географското образование във ВУЗ (в контекста на регионалната политика и регионалното развитие на България)“. Свищов, 2001. (с. 119-130)
1.22. Русев, М., Русия и евразийството – опит за геополитически анализ. – В: Геополитика, регионално развитие, географско образование. Сборник от доклади „Научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов – Варна 2002“, 3, София, ГИ, БАН, 2002. (с. 16-25)
1.23. Русев, М., Концептуални и институционални рамки на прехода към устойчиво развитие в България. – В: География и туризъм. Китен 2000. Сборник от доклади. София, 2002. (с. 110-115)
1.24. Русев, М., Географски паспорт на община Ардино. – В: Проблеми и перспективи за развитие на Източните Родопи. Научна конференция, Ардино, септември 2001 г., София, 2002. (с. 81-85)
1.25. Русев, М.,Комплексна географска характеристика на Египет. – Обучението по география, № 1, 2002. (с. 2-16)
1.26. Русев, М., „Mitteleuropa“ и Големите пространства (геополитически измерения на континенталното ядро). II. Политическа организация на Mitteleuropa – традиция, съвременност и перспективи. – Год. на СУ „Св. Кл. Охридски“, книга 2 – География, т. 94, 2002. (с. 7-21)
1.27. Русев, М., Кратък очерк върху развитието и същността на политическата география и геополитиката. – В: Политическа география и геополитика в оригинал. Класиците. I. София, 2003. (с. 9-16)
1.28. Русев, М., Транспортната блокада на България. – Железопътен транспорт, бр. 2/2003. (с. 8-10)
1.29. Русев, М., Б. Колев, Изменения в типологичната геоекологична класификация на страните в Европа през 1990-2000 г. – Проблеми на географията, кн. 3-4, 2003. (с. 89-102)
1.30. Русев, М., Геополитическа интерпретация на съвременните българо-турски отношения. – Демократически преглед, книга 51, 2003. (с. 188-191)
1.31. Русев, М., Глобални проблеми на съвременната цивилизация – традиционна и геоекологична интерпретация. – Год. на СУ „Св. Кл. Охридски“, книга 2 – География, т. 92, 2003. (с. 17-35)
1.32. Русев, М., „Mitteleuropa“ и Големите пространства (геополитически измерения на континенталното ядро). I. Големите пространства в Европа – геополитическа постановка. – Год. на СУ „Св. Кл. Охридски“, книга 2 – География, т. 93, 2003. (с. 17-38)
1.33. Rousev, M., Spatial essence of global model „Center-Periphery“ from the point of view of theory of diffusion of innovations. – In: Human Dimensions of Global change in Bulgaria. First International Conference – 22-24 April 2004, „St . Kliment Ohridski“ University Press, Sofia, 2005. (s. 89-92)
1.34. Русев, М., Пространствените измерения на глобалния модел „център-периферия“. – Геополитика, бр. 1. 2005. (с. 114-118)
1.35. Русев, М., Кл. Найденов, Етническият синдром на българската демографска политика. – Геополитика, бр. 2, 2004. (с. 31-37)
1.36. Русев, М., Анатомия на глобалното противостоене от гледна точка на класическата геополитика. – Геополитика, бр. 4, 2005. (с. 5-24)
1.37. Русев, М., Комплексна стопанска ефективност в европейските страни (класификационни и типологични аспекти). – Год. На СУ „Св. Климент Охридски“, книга 2 – География, т. 96, 2005. (с. 153-167)
1.38. Русев, М., Ранжиране и типологизация на областите и общините в България от гледна точка на устойчивото развитие. – Год. На СУ „Св. Климент Охридски“, книга 2 – География, т. 97, 2005. (с. 151-159)
1.39. Русев, М., Типологична класификация на страните в света. – Год. на СУ „Св. Кл. Охридски“, книга 2 – География, т. 98, 2007. (с. 155-171)
1.40. Русев, М., Европейската интеграция на Турция – геополитическа амбиция, необходимост или реалност. – Геополитика, бр. 4, 2006. (с. 52-60)
1.41. Русев, М., П. Владимирова, Поведенческа и електорална география. – Геополитика, бр. 5, 2006. (с. 46-64)
1.42. Русев, М., П. Владимирова, Вътрешната геополитика на смесените региони в България. – Геополитика, бр. 2, 2007. (с. 57-64)
1.43. Roussev, М., P. Vladimirova, Lа g?opolitique interne des r?gions multiethniques en Bulgarie et poids electoral des communes de Кardjali. – Complexul Muzeal Bistrita Nasaud. Studii si Gergetari, Geology – Geography, 12, Bistrita, 2007. (s. 151-160)
1.44. Rusev, M., Kl. Naydenov, Sustainable Development and Demographic Policy of Bulgaria. – In: International Symposium on Geography. Rroceedings. Antalya. Istanbul, 2007.   (s. 261-266)
1.45. Русев, М., В. Шопова, Основни методологични подходи при разработване на глобални и регионални стратегии за устойчиво развитие. – Геополитика, бр. 2, 2008. (с. 5-16)
1.46. Русев, М.,  Възможен ли е изход от блокадата: транспортното географско положение на България в интегрираща се Европа. – Геополитика, бр. 3, 2008. (с. 39-41)
1.47. Русев, М.,  Транспортното географско положение на България. – Железопътен транспорт, 6, 2008. (12-14)
1.48. Христова, Н., М. Русев, София в географското и геополитическото пространство на България, Балканите и Евразия. – В: София – 130 години столица на България 1879-2009 г. Сборник научни статии. София, СИЛФИДА, 2009. (с. 21-30)
1.49. Русев, М., Политическа география и геополитиката – кратък очерк. – В: Политическа география и геополитика в оригинал. Класиците. 2. София, 2009. (с. 9-20)
1.50. Русев, М., Геополитически и геостратегически предизвикателства пред глобалната и регионалната сигурност – основни методологични и приложни аспекти. – В: Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ „Васил Левски“ – 19-20 ноември 2009 г., 3, В. Търново, 2009 (c. 7-16).
1.51. Roussev, М., Political-Geographic, Geopolitical and Geostrategic dimensions of security. – In: Bulgarian Journal of International Law. Volume I, Issue 2, Year, 2009. (s. 36-43)
1.52. Русев, М., Географски паспорт и електорален портрет на Смолянска област. – Доклад на Научната конференция „10 години специалност Туризъм във Филиала на ПУ „П. Хилендарски“ в гр. Смолян (Смолян, 15-16 октомври, 2009 г.)
1.53. Roussev, М., Еlectoral Geography and Sustainable Regional Development in Bulgaria: Case Study of  North-west Bulgaria and Vidin District. – Geographica Timisiensis, XIX, 1, 2010. (pp. 155-162)
1.54. Русев, М., Пространствените дифузни вектори в Европа като типологичен индикатор. – В: География и регионално развитие. Сборник от доклади. НИГГГ, БАН, София, 2010. (с. 136-140)

2. Учебници, учебни пособия и монографии

2.1. Стойчев, Ст., Ст. Карастоянов, М. Русев и др. Геополитика и сигурност. ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“. Издателство „Св. Георги Победоносец“, София, 1996. (324 стр.)
2.2. Асенов, А., М. Русев, На изпит по география. Пособие за кандидат-студенти. Издателство „Анубис“, София, 1999. (366 стр.)
2.3. Mutaftscijewa, W., I. Ilijew, W. Tankowa, M. Russew, A. Assenow.  Bulgarien. Ein Abri . Anubis, Sofia, 1999. (107 стр.)
2.4. Попов, А., П. Славейков, М. Русев, Ив. Чолеев, Ж. Желев География и икономика за 9 клас. Задължителна подготовка. Издателство „Сиела“, София, 2001. (268 стр.)
2.5. Петров, П., Д. Дончев, Ст. Карастоянов, М. Русев, М. Кирилова. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. Издателство „Анубис“, София, 2001. (180 стр.)
2.6. Попов, А., П. Славейков, М. Русев, Ив. Чолеев, Ж. Желев География и икономика за 11 клас. Профилирана подготовка. Издателство „Анубис“, София, 2002. (160 стр.)
2.7. Попов, А., П. Славейков, М. Русев, Ив. Чолеев, Ж. Желев География и икономика за 12 клас. Профилирана подготовка. Издателство „Анубис“, София, 2002. (160 стр.)
2.8. Попов, А., П. Славейков, М. Русев, Ив. Чолеев, Ж. Желев География и икономика за 9 клас. Профилирана подготовка. София, 2002. (190 стр.)
2.9. Политическа география и геополитика в оригинал. Класиците. I. – Съставители М. Русев, Г. Рачев, София, 2003. (160 стр.)
2.10. Русев, М., Обществена география. Избрани лекции, методологични указания, информационни ресурси. София, 2008. (664 стр.)
2.11. Политическа география и геополитика в оригинал. Класиците. 2. – Съставители М. Русев, Г. Рачев, София, 2009. (286 стр.)
2.12. Нарцис Гъдев. Из творчеството на един забележителен интелект. Паметен сборник. – Съставител Марин Русев. София, 2009.
2.13. Русев, М., П. Владимирова, Електорална география на България. София, 2010. (280 стр.)