д-р Косьо Стойчев

доц. д-р Косьо Стойчев 
Ръководител катедра

Икономическа и социална география
Регионално развитие и политика
Блог

 

STOI4EV Koriza

Данни за контакт:

София 1504, Бул. Цар Освободител 15, каб. 259

k_stoychev@mail.bg

02/9308 282

Позиция:
Доцент – Икономическа и социална география /Регионално развитие и локализационен анализ/

Доктор по икономическа и социална география /Регионално развитие на индустриализацията/
Преподавани курсове:
География на световното стопанство
Устройство на територията и селищно планиране
Инструменти и методи на регионалната политика за развитие на селските райони
Нормативни и научни основи на регионалното развитие и устройство на територията
Политики в областта на регионалното развитие и устройството на територията на страните от ЕС
Геоикономическа дипломация (на английски език към ФКНФ)

Публикации:
Книги:

Стойчев К. (2012) Локализационни подходи за регионално развитие, УИ “Св. Климент Охридски”, София, ISBN 978-954-07-3398-2

Стойчев, К. (2011) Специфика и особенности на социално-икономическото развитие на балканските страни, В: Регионална и политическа география на балканските страни, УИ “Св. Климент Охридски”, София, с. 196-222

Публикации от научни конференции и научни издания:

Стойчев, К., (2010) Приложение на многокритериално програмиране в регионалното развитие и икономическата география, В. Сб. от конференция, География и регионално развитие, БАН, 14-15, окт. 2010г.
Stoychev, K., (2010) The water price management in economic terms, In Conference Proceedings: Water in the Euro-Mediterranean Area, Editors: Cavestiano N., A. Guaran, p. 27-35 (in English)
Stoychev, K., (2009) Regional development and Spatial Planning in Bulgaria: geographical perspectives, In: Celebrating geographical diversity, Proceedings of the HERODOT Conference in Ayvalik, Turkey, p. 219-224
Стойчев, К., (2009) Анализ „Разходи-ползи“ при оценка на инвестиционни проекти за околна среда, ГСУ, кн. География, том 103
Stoychev, K., (2008) RES based energetic in Bulgaria: Current situation and Future alternatives, Book „Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation“, Sofia, 18 – 19 April
Стойчев К., (2008) Регионален баланс на промишленото производство: структура и оптимизация, Кандидатска дисертация, София, 2008г. (Автореферат)
Стойчев К., (2007) Определяне на значението на топливно енергийния комплекс Марица-Изток в регионалната икономика на област Стара Загора чрез обективизиран SWOT анализ, Сборник доклади от конференция „География и регионално развитие“, Созопол, септември 2006-2007г.
Stoychev, K., (2006) Bulgarian planning regions /NUTS 2/: Economic development and EU Cohesion Policy, Първи конгрес на сръбските географи, Сокобаня, Сърбия 19-22 октомври 2006
Stoychev, K., (2006) The industrial clusters – evolution and types, Book: „Global changes and regional challenges“, International Conference, University of Sofia, April 2006
Стойчев К., (2006) Проблеми на регионалното управление на здравеопазването в плановете за развитие на общините в България, Сборник доклади от седмия национален конгрес по медицинска география, София, 2006 Стр. 76 – 88
Стойчев К., (2005) Категорията регионален баланс при изследването на промишленото производство, Сборник доклади от конференция „География и регионално развитие“, Созопол, септември 2004-2005 г. Стр. 51 – 57
Стойчев К., (2005) Сравнителен анализ между икономическите теории и географските концепции за развитие и организация на пространството, Сборник доклади от третия конгрес на географите в Р. Македония, Скопие 15-16 октомври 2005, Стр. 335 – 341
Stoychev, K., (2004) Normative and science bases of the Regional development in Bulgaria: methodological Problems, Book: First international conference „Human dimensions of Global changes“, University of Sofia 22-24 April 2004, p. 63-67
В съавторство:
Карастоянов С., Стойчев, К., (2009) Културно-цивилизационния и природния подход при регионализирането на България, В Български дипломатически преглед, кн. 5-6, стр. 42-46
Karastoyanov, S., Stoychev, K., (2009) Cultural-Civilizational and Natural Approach to the Regionalization of Bulgaria, In: Bulgarian Diplomatic Review, Issue 5-6, pp.42-46
Guaran A., F. Mar, J. Csapo, M. Mauri, K. Stoychev, Y. Benmalek. (2006) Drought management in Andalusia Southern Spain, Book: Managing Drought and Water Scarcity in Vulnerable Environments, Tartu 2006
Димов Н., И. Марков, К. Стойчев, (2005) Балансирано развитие на районите в България – същност и главни инструменти, Сборник: СУБ и развитието на науката и висшето образование том ІІ, В. Търново 2005г. Стр. 53 – 58
Dimov N., K. Stoychev, A. Novacheva, (2004) Regional and balanced development: Essence, Problems and Basic tools, Slovenia after the year 2004 – Gateway between EU and the South – eastern Europe, Koper, Slovenia p. 207-212
Участие в проекти:

 1. Холистичен подход за намаляване на парниковите газове в България, Работна група 2 – проект на МОСВ и Норвежки университет по наука и технологии, член на координационния съвет на проекта – http://less-ghg-emissions.org/bg
 2. Проект „Конвенциите от Рио“, лектор, http://www.rioconventions.org/bg/
 3. Проект „Разработване на национален каталог от мерки и на програми от мерки за подобряване, опазване и поддържане на състоянието на водните тела в Черноморски басейнов район и Дунавски басейнов район“, експерт икономика и география, Бенефициент Басейнова дирекция Западно-беломорски район и МОСВ
 4. Разработване на Стратегия за местно развитие на община Бобов дол и Местна инициативна група от общината по Мярка 41, на оста ЛИДЕР на ПРСР
 5. Влияние  на ТЕЦ Марица изток върху качеството на атмосферния въздух;
 6. Интегрирана оценка на риска от регионални икономически кризи на примера на областите Благоевград и Сливен;
 7. Интегрирана оценка на риска от наводнявания.
 8. Erasmus program – Geography of Water, July 2006, Seville, Spain
 9. Erasmus program – Geography of Water, July 2008, Sofia, Bulgaria
 10. Integrated Water Management of the Mesta/Nestos River Basin (Phase II) Europe Aid/122631/D/SER/BG
 11. Подготовка и създаване на общински планове за развитие за периода 2005-2013 на общините – Болярово, Тунджа, Елхово, Копривщица, Криводол, Севлиево