Dr. Nikolay Popov

доц. д-р Николай Попов
Политическа география,
Регионална география
Личен блог

 

Данни за контакт:
sedem_azzurri@abv.bg

Позиция:
доцент, д-р
каб. 259

Преподавани курсове:
Регионална социално-икономическа география на Западна Европа, Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион, Социално-икономическа география на страните
Социално-икономическа география на средиземноморските страни
Социална и икономическа география на Латинска Америка
Основи на геополитиката
Колониална и неоколониална геополитика
Политическа карта на света – основни етапи и съвременна структура
Етно-конфесионална и политикогеографска структура на Балканския полуостров

По-важни публикации:
Попов, Н., (2010) Политикогеографски особености на лузофонските държави, сп. Геополитика, бр. 1, 2010
Попов, Н., (2010) Град Елхово – география, история и култура, Сп. География 21, брой 1, 2010г.
Попов, Н., Политико-географски анализ на колонизацията на Бразилия (1500-1825). – Год. на СУ “Св. Кл. Охридски”, книга 2 – География, т. 101.
Попов, Н., (2009) Същност и особености на португалската колониална империя (политикогеографски анализ), Автореферет на дисертация
Попов, Н., Политико-географски особености на Португалската търговска и военно-морска експанзия в Далечния Изток. – Геополитика.
Попов, Н., (2008) Португалската колониална империя – геополитически анализ . – Понеделник, 1.
Попов, Н., (2008) Португалската колониална геополитика в Африка. – Понеделник, 4.
Попов, Н., (2008) Историко-географски и геополитически особености на Португалската колониална империя. – Год. на СУ “Св. Кл. Охридски”, книга 2 – География, т. 100.
Попов, Н., (2008) Бенилюкс – културно-политическо и социално-икономическо пространство. – География 21, бр. 3.
Попов, Н., (2007) Геополитическа интерпретация на европейските колониално-търговски инициативи. – Год. на СУ “Св. Кл. Охридски”, книга 2 – География, т. 99.
Попов, Н., (2007) Специфика и особености на колониалната геополитика и геостратегия на Португалия. – Военен журнал, 4.
Попов, Н., (2007) Алпийски страни – геопространство и особености. – География 21, 4.
Попов, Н., (2007) Политикогеографски особености на португалската колониална империя, В Сб. Трета младежка научна конференция, В. Търново 2007г.
Попов, Н., (2005) Пространствено-хронологични параметри на европейската колониална политика, В Сб. Първа младежка научна конференция, В. Търново, 2005г.