PhD students

PHDОТ ОСНОВАВАНЕТО Й ПРЕЗ 1999 г. КЪМ КАТЕДРА РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ СА ЗАЧИСЛЕНИ НАД 20 РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ И ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА:

РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ

Халаф Абдула
Тема на дисертацията: “Историко-географски особености при формирането на държавната територия на Ирак”.
Научна специалност: 01.08.13. География на страните (Регионална и политическа география).
Дисертацията е защитена успешно на 26.06. 2001 г.
Научен ръководител: проф. д-р Стефан Карастоянов

Кирил Златков Великов
Тема на дисертацията: “Развитие на пътническите въздушни връзки между България и Русия (икономгеографски и политикогеографски анализ)”.
Научна специалност: 01.08.13. География на страните (Регионална и политическа география).
Отчислен с право на защита
Научен ръководител: проф. д-р Стефан Карастоянов

Елица Венелинова Грамадска
Тема на дисертацията: “Процесът на регионализация и значението му за регионалната политика в България”.
Научна специалност: 01.08.13. География на страните (Регионална и политическа география).
Отчислена с право на защита
Научен ръководител: проф. д-р Стефан Карастоянов

Доротея Георгиева Петкова
Тема на дисертацията: “Проблеми на атомната енергетика в Източноевропейския регион – географски аспекти”.
Научна специалност: 01.08.13. География на страните (Регионална и политическа география).
Отчислена с право на защита
Научен ръководител: проф. д-р Стефан Карастоянов

Орнела Александрова Колева
Тема на дисертацията: “Съвременни методи за стимулиране и развитие на познавателните интереси на учениците при изучаване на курса по География и икономика на България “.
Научна специалност: 05.07.03. Методика на обучението (Методика на обучението по география).
Дисертацията е защитена успешно на 02.03. 2006 г.
Научен ръководител: проф. д-р Димитър Кънчев

Иво Цветков Ниновски
Тема на дисертацията: “Историко-географски анализ на етногенезиса и разселването на българите”
Научна специалност: 01.08.08. География на населението и селищата.
Дисертацията е защитена успешно на 07.11.2006 г.
Научен ръководител: проф. д-р Петър Славейков

Павлинка Иванова Владимирова
Тема на дисертацията: “Политикогеографски анализ на електоралното поведение в общините на Кърджалийска област след 1989 г.”.
Научна специалност: 01.08.13. География на страните (Регионална и политическа география).
Дисертацията е защитена успешно на 01.07.2008 г.
Научен ръководител: доц. д-р Марин Русев

Вилиян Кръстев Кръстев
Тема на дисертацията: “Политикогеографски анализ на евразийството и значението му за България”.
Научна специалност: 01.08.13. География на страните (Регионална и политическа география).
Дисертацията е защитена успешно на 17.02.2009 г.
Научен ръководител: доц. д-р Марин Русев

Калин Антонов Василев
Тема на дисертацията: “Етническа основа на конфликтите в Р Босна и Херцеговина “
Научна специалност: 01.08.08. География на населението и селищата.
Дисертацията е защитена успешно на 09.06. 2009 г.
Научен ръководител: проф. д-р Петър Славейков

Вероника Златкова Шопова
Тема на дисертацията: “Регионални стратегии на устойчивото развитие в България (Методологични и приложни аспекти)”.
Научна специалност: 01.08.13. География на страните (Регионално развитие и политика).
Дисертацията е защитена успешно на 11.05.2010 г.
Научен ръководител: доц. д-р Марин Русев

Цветан Иванов Спасов
Тема на дисертацията: “Концептуални приоритети и институционални механизми на прехода към устойчиво развитие в България”.
Научна специалност: 01.08.13. География на страните (Регионална и политическа география).
Отчислен с право на защита
Научен ръководител: доц. д-р Марин Русев

Рада Тотева Чалъкова
Тема на дисертацията: “Проблеми при адаптирането на България в общоевропейските политики за преход към устойчиво потребление”.
Научна специалност: 01.08.02 – Икономическа и социална география (Регионално развитие).
Зачислена на 20.01.2009 г.
Научен ръководител: доц. д-р Марин Русев

Христо Пламенов Доков
Тема на дисертацията: “Оценка на въздействието на кохезионната политика като инструмент за оптимизиране на регионалното развитие в страните от Европейския съюз”.
Научна специалност: 01.08.02 – Икономическа и социална география (Регионално развитие).
Зачислен на 01.03.2010 г.
Научен ръководител: доц. д-р Марин Русев

Ивайло Цветанов Стаменов
Тема на дисертацията: “Организация на стопанството” в Австрия : географски проблеми и перспективи “.
Научна специалност: 01.08.02 – Икономическа и социална география (Регионално развитие).
Зачислен на 10.04.2010 г.
Научен ръководител: проф. д-р Петър Стоянов

Елена Евгениева Търгова
Тема на дисертацията: “Интерактивни техники за формиране на географска култура на учениците (по примера на 7. клас) “.
Научна специалност: 05.07.03 – Методика на обучението (Методика на обучението по география).
Зачислена на 01.03.2010 г.
Научен ръководител: доц. д-р Люсила Цанкова

ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Николай Александров Божинов
Тема на дисертацията: “Развитие и структура на търговско-политическите отношения между Испания и Източноевропейския регион “.
Научна специалност: 01.08.13. География на страните (Регионална и политическа география).
Дисертацията е защитена успешно на 24.06.2003 г.

Камен Димитров Петров
Тема на дисертацията: “Политологически аспекти на регионалната политика на България в контекста на промените в Европа (1991-1998 г.) “.
Научна специалност: 01.08.13. География на страните (Регионална и политическа география).
Дисертацията е защитена успешно през 2005 г.
Научен консултант: проф. д-р Стефан Карастоянов

Мариана Ангелова Ламбова
Тема на дисертацията: “Динамика и регионална специфика на миграционните процеси в Смолянска област”.
Научна специалност: 01.08.08. География на населението и селищата.
Дисертацията е защитена успешно през 2010 г.
Научен консултант: проф. д-р Стефан Карастоянов

Айсун Айдънов Авджиев
Тема на дисертацията: “Геополитически проблеми на интегрирането на Турция в европейските структури”.
Научна специалност: 01.08.13. География на страните (Регионална и политическа география).
Зачислен на 30.07.2010 г.
Научен ръководител: доц. д-р Марин Русев