fields

napravleniqПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА “РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ” УЧАСТВАТ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:
География
Туризъм
Регионално развитие и политика

 

КАКТО И В УНИВЕРСИТЕТСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ИЗВЪН ФАКУЛТЕТА:
– История и география
– География и Биология
– Биомениджмънт и устойчиво развитие
– Европеистика
– Публична администрация
– Европейски съюз и европейска интеграция

КЪМ КАТЕДРА РПГ ФУНКЦИОНИРАТ СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:
– Културна и политическа география (линк – http://mpkpg.blogspot.com/)
– Регионална и политическа география
– Регионална сигурност
– Географско образование

Катедрата провежда научно-методологично ръководство и административно обслужване на бакалавърската специалност Регионално развитие и политика и на междукатедрената магистърска програма Планиране и управление на териториални системи (линк – http://mpputs.blogspot.com/)

Ежегодно към катедрата се обучават редовни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка по теми в областта на културната, социалната, икономическата и политическата география, регионалната география на света, геоглобалистиката, устойчивото развитие, регионалното развитие (линк – ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ).