Assoc. Prof. PhD Kosyo Stoychev

StoychevAssoc. Prof. Kosyo Stoychev, PhD
Head of DepartmentSTOI4EV Koriza

Economic and Social Geography
Regional Development and Policy

Location analysis

Contact details:
15 Tsar Osvoboditel Blvd, 1504 Sofia,

Faculty of Geology and Geography,

Regional and Political Geography Department, Room 259

k_stoychev@gea.uni-sofia.bg
Tel: +359 /2/ 9308 282

Position:
Assoc. Prof., PhD in Economic and Social Geography

Chairperson of Bulgarian Regional Science Association (BRSA)Bulgarian ERSA Section in Europe 

Lectures:
Geography of the World Economy
Spatial and Settlement Planning
Regional policy Instruments and Methods for the Development of Rural areas
Policies for Regional Development and Spatial Planning in the EU countries

Geoeconomic Diplomacy /In English/

Selected publications: 

Thematic scientific report:

K. Stoychev, V. Gospodinova, Z. Cholakova, I. Kostova, N. Nikolova, (2019) Just transition for the Coal-Mining regions in Southwest Bulgaria. Development scenarios, Uni Press Sofia University, ISBN 978-954-07-4675-3  (e-book) Just_WWF

Books:

Stoychev К. (2012) Locational approaches for Regional Development, Publishing house “St. Kliment Ohridski”, Sofia, ISBN 978-954-07-3398-2

Stoychev, К. (2011) Social and economic development specifics of the Balkan states, In: Regional and Political Geography of the Balkan states , Publishing house “St. Kliment Ohridski”, Sofia, pp.196-222

Papers in proceedings of scientific conferences:

Стойчев, К., (2010) Приложение на многокритериално програмиране в регионалното развитие и икономическата география, В. Сб. от конференция, География и регионално развитие, БАН, 14-15, окт. 2010г. 

Stoychev, K., (2010) The water price management in economic terms, In Conference Proceedings: Water in the Euro-Mediterranean Area, Editors: Cavestiano N., A. Guaran, p. 27-35 (in English)

Stoychev, K., (2009) Regional development and Spatial Planning in Bulgaria: geographical perspectives, In: Celebrating geographical diversity, Proceedings of the HERODOT Conference in Ayvalik, Turkey, p. 219-224
Стойчев, К., (2009) Анализ “Разходи-ползи” при оценка на инвестиционни проекти за околна среда, ГСУ, кн. География, том 103
Stoychev, K., (2008) RES based energetic in Bulgaria: Current situation and Future alternatives, Book “Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation”, Sofia, 18 – 19 April
Стойчев К., (2008) Регионален баланс на промишленото производство: структура и оптимизация, Кандидатска дисертация, София, 2008г. (Автореферат)
Стойчев К., (2007) Определяне на значението на топливно енергийния комплекс Марица-Изток в регионалната икономика на област Стара Загора чрез обективизиран SWOT анализ, Сборник доклади от конференция “География и регионално развитие”, Созопол, септември 2006-2007г.
Stoychev, K., (2006) Bulgarian planning regions /NUTS 2/: Economic development and EU Cohesion Policy, Първи конгрес на сръбските географи, Сокобаня, Сърбия 19-22 октомври 2006
Stoychev, K., (2006) The industrial clusters – evolution and types, Book: “Global changes and regional challenges”, International Conference, University of Sofia, April 2006
Стойчев К., (2006) Проблеми на регионалното управление на здравеопазването в плановете за развитие на общините в България, Сборник доклади от седмия национален конгрес по медицинска география, София, 2006 Стр. 76 – 88
Стойчев К., (2005) Категорията регионален баланс при изследването на промишленото производство, Сборник доклади от конференция “География и регионално развитие”, Созопол, септември 2004-2005 г. Стр. 51 – 57
Стойчев К., (2005) Сравнителен анализ между икономическите теории и географските концепции за развитие и организация на пространството, Сборник доклади от третия конгрес на географите в Р. Македония, Скопие 15-16 октомври 2005, Стр. 335 – 341
Stoychev, K., (2004) Normative and science bases of the Regional development in Bulgaria: methodological Problems, Book: First international conference “Human dimensions of Global changes”, University of Sofia 22-24 April 2004, p. 63-67

Co authorship:
Карастоянов С., Стойчев, К., (2009) Културно-цивилизационния и природния подход при регионализирането на България, В Български дипломатически преглед, кн. 5-6, стр. 42-46
Karastoyanov, S., Stoychev, K., (2009) Cultural-Civilizational and Natural Approach to the Regionalization of Bulgaria, In: Bulgarian Diplomatic Review, Issue 5-6, pp.42-46
Guaran A., F. Mar, J. Csapo, M. Mauri, K. Stoychev, Y. Benmalek. (2006) Drought management in Andalusia Southern Spain, Book: Managing Drought and Water Scarcity in Vulnerable Environments, Tartu 2006
Димов Н., И. Марков, К. Стойчев, (2005) Балансирано развитие на районите в България – същност и главни инструменти, Сборник: СУБ и развитието на науката и висшето образование том ІІ, В. Търново 2005г. Стр. 53 – 58
Dimov N., K. Stoychev, A. Novacheva, (2004) Regional and balanced development: Essence, Problems and Basic tools, Slovenia after the year 2004 – Gateway between EU and the South – eastern Europe, Koper, Slovenia p. 207-212

Selected projects:

  1. Холистичен подход за намаляване на парниковите газове в България, Работна група 2 – проект на МОСВ и Норвежки университет по наука и технологии, член на координационния съвет на проекта – http://less-ghg-emissions.org/bg
  1. Проект “Конвенциите от Рио”, лектор, http://www.rioconventions.org/bg/
  1. Проект “Разработване на национален каталог от мерки и на програми от мерки за подобряване, опазване и поддържане на състоянието на водните тела в Черноморски басейнов район и Дунавски басейнов район”, експерт икономика и география, Бенефициент Басейнова дирекция Западно-беломорски район и МОСВ
  1. Разработване на Стратегия за местно развитие на община Бобов дол и Местна инициативна група от общината по Мярка 41, на оста ЛИДЕР на ПРСР
  1. Влияние на ТЕЦ Марица изток върху качеството на атмосферния въздух;
  1. Интегрирана оценка на риска от регионални икономически кризи на примера на областите Благоевград и Сливен;
  1. Интегрирана оценка на риска от наводнявания.
  1. Erasmus program – Geography of Water, July 2006, Seville, Spain
  1. Erasmus program – Geography of Water, July 2008, Sofia, Bulgaria
  1. Integrated Water Management of the Mesta/Nestos River Basin (Phase II) Europe Aid/122631/D/SER/BG
 1. Подготовка и създаване на общински планове за развитие за периода 2005-2013 на общините – Болярово, Тунджа, Елхово, Копривщица, Криводол, Севлиево