Scientific activity

SaОТ ОСНОВАВАНЕТО НА КАТЕДРА “РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ” ПРЕЗ 1999 г. НЕЙНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СА АВТОРИ И СЪАВТОРИ НА НАД 10 ЗНАЧИМИ НАУЧНИ МОНОГРАФИИ, БЛИЗО 15 УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕБНИКА И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ, ОКОЛО 20 УЧЕБНИКА ЗА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ, НАД 300 СТУДИИ И СТАТИИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ.

СРЕД НАУЧНИТЕ МОНОГРАФИИ И УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ УЧЕБНИЦИ СЕ ОТКРОЯВАТ:

Божинов, Н., Н., Петков, Ст. Димитров, Светът – карти, имена, числа. Справочник по страни. София, 2007.
Йосифов, К., Тоталитарното насилие в българското село /1944-1951/ и последиците за България. София, 2003.
Карастоянов, Ст., П. Славейков и др. Портрет на регионите. София, 2000.
Карастоянов, Ст., Чечения: политико-географска характеристика. София. 2003.
Карастоянов, Ст., Косово. Геополитически анализ. София, 2007.
Карастоянов, Ст., Политическа география, геополитика, геостратегия – история, теория, практика. София, 2009.
Луканов, А., Н. Божинов, Ст. Димитров, Страните в света. София, 2001-2008.
Нарцис Гъдев. Из творчеството на един забележителен интелект. Паметен сборник. – Съставител Марин Русев. София, 2009.
Началото / СДС – политически обзор и хронология. – Съставител К. Йосифов. София, 2008.
Политическа география и геополитика в оригинал. Класиците. I. – Съставители М. Русев, Г. Рачев, София, 2003.
Политическа география и геополитика в оригинал. Класиците. 2. – Съставители М. Русев, Г. Рачев, София, 2009.
Попов, А., П. Славейков, Ал. Коцев, Ст. Димитров, Кл. Найденов, България. Райони, области, общини. София, 2010.
Попов, Н., Същност и особености на Португалската колониална империя. Политикогеографски анализ. София, 2009.
Русев, М., Обществена география. Избрани лекции, методологични указания, информационни ресурси. София, 2008.
Русев, М., П. Владимирова, Електорална география на България. София, 2010.
Славейков, П., Етногеография. София, 2006.
Славейков, П., Кл. Найденов, Икономика на туризма. София, 2009.
Социална и културна география. том 1. Редактори П. Стоянов, М. Бъчваров, Ат. Дермендвиев. София – В. Търново, 2004.
Стоянов, П., Г. Чобанов, А. Бънкова, Христоматия по немска икономика и икономическа география. София – Брауншвайг, 2001.
Стоянов, П., Немската “организация на пространството”. София, 2009.
Mutaftscijewa, W., I. Ilijew, W. Tankowa, M. Russew, A. Assenow. Bulgarien. Ein Abri . Anubis, Sofia, 1999.

КАТЕДРЕНИЯТ КОЛЕКТИВ УЧАСТВА АКТИВНО В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА РЕДИЦА УНИВЕРСИТЕТСКИ, НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ:

Потенциалната емиграция от България, 2000.
Демографските процеси в административно-териториалните единици, 2001.
Миграциите в Източна Европа след 1989 г., 2001.
Развитие на големите градове в Източна Европа след 1989г., 2002.
Регионалната политика в България през периода 1998-2001. 2001.
Пространствена мобилност на главните етнически общности в България през периода на преход, 2004.
Развитие на туризма в област Кюстендил, 2004.
Social and Spatial Changes in the Post-socialist City: a case of Sofia and Bucharest. Institute of Geography – Romanian Academy of Sciences, 2005.
Enzyklop?die des Europ?ischen Ostens Institut f?r Geschichte. Klagenfurt (Austria) 2005.
Възможности и ресурси за развитието на туризма в община Казанлък, , 2005.
Регионално развитие, регионална политика и електорална география в Източните Родопи. – Фонд “Научни изследвания” към СУ “Св. Кл. Охридски”, Изследователски проект N 4/2006.
Регионално самоуправление, регионално планиране и стратегии за устойчиво развитие в селските общини на Гоцеделчевско – Гърмен, Хаджидимово и Сатовча. – Фонд “Научни изследвания” към СУ “Св. Кл. Охридски”, Изследователски проект N 124/2007.
Околна среда и развитие: Политика за нашето устойчиво бъдеще, 2005-2007.
Integrating Global Environmental Issues into Bulgaria’s Regional Development Process (working title: Rio Conventions Project) – a joint initiative of the United Nations Development Program (UNDP), the Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW) and the Ministry of Environment and Water (MoEW), financed by the Global Environmental Facility (GEF) (2007-2010)
Оценка на риска от регионални икономически кризи на примера на областите Благоевградска и Сливенска” ФНИ/СУ, 2008.
Общоевропейски интеграционни проблеми и механизми за стимулиране на трансграничното сътрудничество между България и Турция – Фонд “Научни изследвания” към СУ “Св. Кл. Охридски”, Изследователски проект N 254/2009.
Атлас Рийдър Дайджест. Географски институт на БАН, 2009.
Херодот, 2004-2006; 2007-2009.
Пространствено-географски анализ на потенциалите на река Дунав и Добруджа за трансгранично сътрудничество между България и Румъния в условията на общоевропейска интеграция – Фонд “Научни изследвания” към СУ “Св. Кл. Охридски”, Изследователски проект N 32/2010.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ КАТЕДРА “РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ” УЧАСТВАТ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА АРДИНО, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЪРБИЦА, КАСПИЧАН, КРЕСНА, НОВИ ПАЗАР, РАКИТОВО, САПАРЕВА БАНЯ, СМЯДОВО, ХИТРИНО, ШУМЕН И ДРУГИ.